Często zadawane pytania

Rozwiń wszystkie

Aby wyszukać wciśnij Ctrl+F i wpisz szukaną frazę.

Wszyscy rezydenci kwalifikowani na rezydenturę po dniu 31 marca 2019 r. mogą być zgłaszani do finansowania elektronicznie za pośrednictwem Systemu Informatycznego Rezydentur. Jedynie umowy obejmujące lekarzy kwalifikowanych na rezydenturę przed 1 kwietnia 2019 r. mogą być zawierane i obsługiwane w postaci papierowej do czasu przeniesienia danych do systemu, o czym poinformujemy odrębnie.

Do Systemu Informatycznego Rezydentur logujemy się za pomocą konta założonego na platformie P2 lub RPWDL. Zapraszamy do obejrzenia naszych filmów instruktażowych:

Administrator lokalny posiadający konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, loguje się do Systemu Informatycznego Rezydentur na stronie: http://sir.ezdrowie.gov.pl/ używając tych samych danych dostępowych, i zakłada konta użytkownikom, którzy są uprawnieni do obsługi umowy rezydenckiej po stronie podmiotu zatrudniającego rezydentów. Użytkownicy muszą wcześniej założyć konta na platformie P2.

Aby poprawnie użytkować System Informatyczny Rezydentur potrzebne będą:
• konto na platformie P2,
• konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
• podpis kwalifikowany,

W celu zgłoszenia problemu należy zadzwonić pod numer infolinii: 19 457 lub wysłać wiadomość na adres e-mail: sir@csioz.gov.pl.

W przypadku problemów z logowaniem do Systemu Informatycznego Rezydentur należy zadzwonić pod numer infolinii: 19 457 lub wysłać zgłoszenie na adres e-mail: sir@csioz.gov.pl, podając w wiadomości swój login.

Aby korzystać z Systemu Informatycznego Rezydentur nie są potrzebne specjalne uprawnienia.

Aby korzystać z systemu potrzebny jest wyłącznie komputer z dostępem do internetu.

Tak. Podmiot leczniczy, uprawniony do zawierania umów rezydenckich, otrzymuje rolę administratora lokalnego, tym samym może nadawać dostępy do systemu pracownikom ze swojej organizacji.

Taką umowę zawiera Minister Zdrowia z podmiotem, który zatrudnia lekarzy rezydentów odbywających szkolenie specjalizacyjne.

Umowy zawierane w Systemie Informatycznym Rezydentur są podpisywane przez obie strony wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Po stronie Ministra Zdrowia umowę podpisuje minister właściwy ds. zdrowia lub osoba przez niego upoważniona, po stronie podmiotu umowę podpisuje/ą osoba/y uprawniona/e do reprezentowania jednostki lub osoba właściwie upoważniona.

Nie. Złożenie umowy rezydenckiej wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego.

W celu zawarcia umowy podmiot powinien przekazać następujące informacje:
• dane podmiotu — pobrane z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,
• numer rachunku bankowego, na który mają być przekazywane środki finansowe na realizację umów rezydenckich,
• bankową nazwę właściciela ww. rachunku bankowego,
• dane kontaktowe,
• dane osób do podpisania umowy (reprezentujących podmiot lub upoważnionych do zawierania umów),
• formę organizacyjno-prawną podmiotu,
• listę rezydentów (w tym: dane osobowe, specjalizację, okres zatrudnienia, absencje, deklaracje, informacje o okresowym wyłączeniu z odbywania dyżurów, ew. okres/y odprowadzania składki na FEP),
• wysokość składki wypadkowej,

Za pośrednictwem Systemu Informatycznego Rezydentur przedstawiciel podmiotu leczniczego przekazuje do Ministerstwa Zdrowia dane do umowy, dane te są następnie weryfikowane, po akceptacji danych w systemie jest tworzona umowa wraz z załącznikami, umowa jest podpisywana przez Ministra Zdrowia i przekazywana do podpisu do podmiotu leczniczego. System umożliwia bieżące śledzenie statusu umowy.

Status umowy można sprawdzić w systemie w zakładce MZ -> Umowy. W tym celu należy zalogować się do systemu.

Przede wszystkim oszczędność czasu — proces rejestracji oraz podpisania umowy jest krótszy, gwarancja dostarczenia całej dokumentacji do Ministerstwa Zdrowia, możliwość śledzenia statusu umowy i monitorowania przebiegu jej akceptacji, bezpieczeństwo danych.