Aktualizacja systemu SIR1 – zmiana logowania dla kont administratora podmiotu logującego się przez konto RPWDL.

 

Szanowni Państwo,

planowane jest wydanie nowej wersji systemu SIR1, w którym zostanie wprowadzony mechanizm logowania z użyciem elektronicznej Platformy Logowania Ochrony Zdrowia (ePLOZ) dla kont administratora podmiotu logującego się przez system RPWDL. Aktualny plan zakłada uruchomienie nowego mechanizmu logowania od piątku 18 marca 2022.

 Po wdrożeniu zmiany użytkownicy przed rozpoczęciem logowania do systemu w nowy sposób będą musieli założyć swoje konto w ePLOZ (jeżeli go nie posiadają) i przeprowadzić samodzielnie w RPWDL migrację swojego konta na ePLOZ’owe.  Oczywiście instrukcja użytkownika, w jaki sposób przeprowadzić migrację w RPWDL zostanie zamieszczona w systemie.

Wszelkie problemy i zapytania będą rozwiązywane przez Infolinię SIR.

 

Od dnia 26 luego 2021 w SIR 1 nie ma możliwości zgłoszenia nowych rezydentów do finansowania. Dane przekazane do tego dnia zostaną zmigrowane do SIR 2 ze   statusem "w przygotowaniu" i będą wymagały od użytkownika podmiotu ponownego przekazania do MZ.

 

 

Po 31 grudnia 2020 r. nastąpiły istotne zmiany w sposobie finansowania rezydentur. Więcej na ten temat pod adresem https://www.gov.pl/web/zdrowie/umowy-rezydenckie

W dniu 19 stycznia 2021r. pod adresem https://sir2.ezdrowie.gov.pl, Centrum e-Zdrowie udostępniło system SIR 2.0, który będzie umożliwiał realizację zadań związanych z refundowaniem przez Ministra Zdrowia kosztów zatrudnienia lekarzy rezydentów w akredytowanych jednostkach szkolących. Refundacja ta będzie odbywała się na podstawie wniosków przekazanych w systemie. Aby przygotować podmiot do złożenia pierwszego wniosku do 31 stycznia 2021 r należy:

1. Założyć / zaktualizować parametry użytkowników systemu po stronie podmiotu (patrz instrukcja dla administratora podmiotu dostępna pod ww. adresem internetowym),

2. Przeprowadzić weryfikację i aktualizację danych osób zarejestrowanych w systemie i upoważnionych do składania kwalifikowanych podpisów elektronicznych na wnioskach w imieniu podmiotu,

3. Zweryfikować i ewentualnie za pomocą zmiany statusu na „zakończona” zaktualizować rezydentury będące do sfinansowania w miesiącu styczniu (jeżeli lekarz przed 1 stycznia 2021 rozwiązał umowę o pracę).

 

Zidentyfikowane błędy w migracji i problemy techniczne należy zgłaszać pod adresem: sir@cez.gov.pl lub na infolinię tel. 19 457

 

ROZLICZENIA UMÓW

Informujemy, że wartość przelewów przekazanych w 2020 r. na realizację umów rezydenckich - w zakładce Przelewy oraz w Rozliczeniu za 2020 r. - uzupełniana jest przez  pracowników MZ.

Z uwagi na generowanie błędnej informacji w zał. 2 przy braku uzupełnionych przelewów, Departament Budżetu i Finansów prosi o powstrzymanie się z podpisywaniem rozliczenia do momentu uzupełnienia tych wartości w poszczególnych umowach. Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia.

Z powodu wygaszenia umów rezydenckich z dniem 31 grudnia 2020 r., rozliczenie za rok 2020 należy złożyć oraz zwrócić niewykorzystane  środki w terminie 20 dni od dnia zakończenia umowy, czyli do 20 stycznia 2021 r.

 

 

Informujemy, że w nowej wersji 1.29.0 SIR została udostępniona możliwość wprowadzania i przekazywania zdarzeń:

- opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14 (2dni)
- zmiana strony umowy (dotyczy przekształcenia osoby fizycznej/spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego)

 

Nowa wersja systemu SIR wprowadza również zmiany w zakresie:

- dodawania zdarzeń do umów zakończonych
- obsługi certyfikatów z NIP
- modyfikacji elementów przelewu i rozliczenia
- wprowadzania w rozliczeniu z MZ liczby godzin za zrealizowane dyżury w odniesieniu do obowiązującego okresu rozliczeniowego

 

W nowej wersji 1.24.0 SIR zostały udostępnione zdarzenia:

- urlopy: macierzyński,ojcowski, rodzicielski,wychowawczy,
- nieobecność usprawiedliwiona bez prawa do wynagrodzenia,
- nieobecność nieusprawiedliwiona bez prawa do wynagrodzenia,
- ponowne przekazanie środków,
- zatrudnienie rezydenta (przejście z innej umowy),
- zmiana rachunku bankowego

 

Funkcjonalności udostępnione w wersji 1.21.0

- Wprowadzanie zdarzeń : złożenie deklaracji, rezygnacja z deklaracji, zatrudnienie rezydenta, rozwiązanie umowy o pracę z rezydentem, zmiana danych personalnych rezydenta, wybrane rodzaje absencji (L-4, L-4 w czasie ciąży i wypadkowe, badania dawcy krwi i tkanek, urlop bezpłatny, urlop bezpłatny szkoleniowy, opieka nad chorym członkiem rodziny)

- Wycofanie umowy podpisanej już przez Ministra Zdrowia (np. w celu zmiany osoby reprezentującej Zakład, upoważnionej do podpisania umowy)

 

W ramach jednej umowy można każdorazowo przekazać do MZ kilka paczek zdarzeń. Jednak możliwość przekazywana kolejnych paczek jest uzależniona od podpisania aneksu przez podmiot do poprzednio zgłoszonych (przekazanych) zdarzeń, czyli zakończenia procesu aneksowania.

 

System Informatyczny Rezydentur (SIR) to nowoczesne rozwiązanie do obsługi umów rezydenckich umożliwiające ich elektroniczną obsługę,System ma za zadanie:

- zwiększenie bezpieczeństwa, wiarygodności oraz bieżącą aktualizację danych,

- skrócenie procesów związanych z zawieraniem i realizacją umów rezydenckich dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów,

- optymalizację planowania i gospodarowania środkami publicznymi,

- możliwość dokonywania wszechstronnych analiz danych,

- zautomatyzowaną wymianę niezbędnych danych między aplikacjami obsługującymi umowy rezydenckie MZ